Mia T.

PortfolioShoe: 11
Clothing: 5
Height: 43½"