Anastasia L.

PortfolioShoe: 2
Clothing: 7/8
Height: 53"